Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı Savaş Yayınları 2023
Senatör Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı Savaş Yayınları 2023
% 30 İndirim
434,00
620,00
  • Baskı tarihi
  • Eylül 2023
  • Baskı sayısı
  • 3. baskı
  • Sayfa sayısı
  • 1070
  • Ebat
  • 16x24
  • Kapak bilgisi
  • Karton kapak
Yayınevi Savaş Yayınevi
Satış Adedi 211
Stok Sayısı 209
Barkod 9786258136999
Para Puan
Adet
Fiyatı düşünce haber ver
Paylaşın :
Ürün Açıklamaları
Senatör
Kaymakamlık Sınavına Hazırlık Mevzuatı


Törehan ÖZDEMİR
Eylül 2023


Sadeleştirilmiş 100 Mevzuat

Anayasa Hukuku
İdare Hukuku
Türkiye’nin İdari Yapısı
Mahallî İdareler
İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı


İçindekiler

Anayasa Hukuku
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanunu
Siyasi Partiler Kanunu
Milletvekili Seçimi Kanunu
Seçimlerin Temel Hükümleri Ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü


İdare Hukuku
Vergi Usul Kanunu
İlköğretim Ve Eğitim Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
Gecekondu Kanunu
Umumi Hıfzısıhha Kanunu
Dahiliye Memurları Kanunu
Ulusal Bayram Ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Polis Vazife Ve Selâhiyet Kanunu
Danıştay Kanunu
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri Ve  Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu Ve Görevleri Hakkında Kanunu
İdari Yargılama Usulü Kanunu
Tapu Kanunu
Yardım Toplama Kanunu
Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Çevre Kanunu
Devlet İhale Kanunu
Türk Bayrağı Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Olağanüstü Hal Kanunu
Seferberlik Ve Savaş Hali Kanunu
Kamulaştırma Kanunu
Kamu Konutları Kanunu
Boğaziçi Kanunu
Toplu Konut Kanunu
Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun
Kalkınma Planlarının Yürürlüğe Konması Ve Bütünlüğünün Korunması Hakkında Kanun
Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun
İmar Kanunu
Serbest Bölgeler Kanunu
Sosyal Yardımlaşma Ve Danayışmayı Teşvik Kanunu
Kadastro Kanunu
Kıyı Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
Mera Kanunu
Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunu
Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun
Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Karayolu Taşıma Kanunu
Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Elektronik İmza Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu
Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu
Nüfus Hizmetleri Kanunu
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
Kurumlar Vergisi Kanunu
İskân Kanunu
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Harcırah Kanunu
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu
Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun
Sivil Savunma Kanunu
Askeralma Kanunu
Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun
Tebligat Kanunu
Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun
Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Kanunu
Türk Bayrağı Tüzüğü
Disiplin Kurulları Ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliği
Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Mal Zilyetliğineyapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli Veesaslarına Dair Yönetmelik
Kamu Konutları Yönetmeliği
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Çalışma Esas Ve Yöntemlerine İlişkin Yönetmelik
Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik


Türkiye’nin İdari Yapısı
İl İdaresi Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu
Emniyet Teşkilat Kanunu
Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu
Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu
Çarşı Ve Mahalle Bekçileri Kanunu
Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanun
Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanunu
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Ekonomik Ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas Ve Yöntemleri Hakkında Kanun
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun
Sayıştay Kanunu
Hâkimler Ve Savcılar Kurulu Kanunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Bazı Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kapadokya Alanı Hakkında Kanun
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 1)
Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 2)
Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 3)
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum Ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 4)
Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 5)
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 6)
Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 7)
Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 8)
Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 9)
Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 10)
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 11)
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 12)
İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 14)
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 23)
Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 34)
Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 38)
Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumunun
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 47)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 49)
Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 63)
Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 68)
Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 74)
Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası 77)
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma Ve Birleşme İle Köy Kurulması Ve Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
İl Planlama Ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Yönetmeliği
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulunun Toplanma, Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği
Makine Ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun
Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme Ve Yerdeğiştirme Yönetmeliği
Nükleer Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yüksek Askeri Şûra Yönetmeliği
Valilik Ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat,  Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Malî Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu


Mahallî İdareler
İl Özel İdaresi Kanunu
Belediye Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Köy Kanunu
Mahallî İdare Birlikleri Kanunu
Bozcaada Ve İmroz Kazalarının Mahalli İdareleri Hakkında Kanun
Belediye Gelirleri Kanunu
Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu
Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun
Sulama Birlikleri Kanunu
Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik
Belediye Zabıta Yönetmeliği
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği
Mahalli İdareler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği
İl Özel İdaresi Ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğiköy Ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy Ve
Mahalle Muhtarları Ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının Ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik
Köykorucuları Yönetmeliği
Kent Konseyi Yönetmeliği
İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği
Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği
Belediye Zabıta Yönetmeliği
Belediyelerin Arsa, Konut Ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması Ve Satışına Dair Genel Yönetmelik


İnsan Hakları Hukuku Ulusal Mevzuatı
Kimlik Belirleme Kanunu
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Kamu Yararının Zorunlu Kıldığı Hallerde, Kamu Hizmeti Niteliği Taşıyan Özel Teşebbüslerin Devletleştirilebilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Kanun
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu
Terörle Mücadele Kanunu
Ceza İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yargılama Usullerine Dair Kanun
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Kanunu
Topluma Kazandırma Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Basın Kanunu
Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun
Türk Ceza Kanunu
Dernekler Kanunu
Ceza Muhakemesi Kanunu
Kabahatler Kanunu
Adlî Sicil Kanunu
Engelliler Hakkında Kanun
Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenensuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
Pasaport Kanunu
Tanık Koruma Kanunu
Vakıflar Kanunu
Elektronik Haberleşme Kanunu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu
Türk Vatandaşlığı Kanunu
Ailenin Korunması Ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu Kanunu
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Adlî Ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkındayönetmelik
Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Kimlik Bildirmekanununun Uygulanması İle İlgili Yönetmelik
İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
6284 Sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği
İnsan Hakları Eylem Planı (2021-2023)


Önsöz

Mevzuat günlük yaşantımızda adeta hareket alanımızı belirler. Ulaşabileceğimiz sınırlar yanında bu alanın emredici, yönlendirici, sevk edici boyutunu da ifade eder. Bir kurum, işletme ya da alanda geçerli olan hukuk kurallarını kapsayan kurallar bütününe mevzuat adı verilmektedir. “Mevzuatta yeri yok” ya da “Mevzuatın gerektirdikleri” gibi cümleleri özellikle devlet dairelerinde ve birçok kurumda gündelik hayatlarımızda duyabiliyoruz. Mevzuat aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların yetki, görev ve sorumluluklarını belirtir. Kurumların yol haritasını oluşturmaya öncülük eder. Ayrıca mevzuat kişilerin ya da kurumların kayıtsız kalamayacağı kadar önem arz etmesinin yanında zorunluluğu da ifade eder.

Hukukun genel yapısının çok kapsamlı ve karmaşık olması ve ayrıca ülkemizde mevzuat değişikliklerinin çeşitli nedenlerle çok yoğun ve sık olması mevzuat takibini zorunlu hale getirmektedir. İdare hukukunun kapsamına giren temel konular, sosyal ve ekonomik sebeplere bağlı olarak sürekli güncel gelişmelere göre şekillenmek ve dönüşmek zorunda kalmaktadır. Bu durum idare hukukunu, hukuk mantığının sürekli canlı tutulmasına bağlı olarak, hareketli bir hukuk disiplini haline getirmekte ve genel bir kanununun oluşturulmasına engel olmaktadır. Günümüzde idare hukukunun inceleme alanına giren konuları artan bir öneme kazanmakta ve idare hukukunun uygulama alanı giderek değişip genişlemektedir. Kamu Yönetiminin uygulama alanı genişledikçe bu alanın mevzuatı da bir o kadar önemli hâle gelmektedir. Kamu Yönetimi alanı hem boyut olarak genişleyip büyümekte hem de bir o kadar karmaşık hâle gelmektedir. Bundan dolayı da mevzuatın sade, anlaşılır bir şekilde işlenmesi önem arz ederken Kaymakam Adaylığı Sınavı mevzuatının sınırlarının, kapsamının, kurumlarının amacının, görevlerinin ve yetkilerinin de bilinmesi gerekir.

Kaymakamlık Sınavı konularını içeren bu çalışma, kamu yönetiminin bilim olma yolunda dünyadaki gelişimi, Türkiye’deki gelişimi, taşra yönetimi, mülki idare amirliği ve kaymakamlık sınavında yapılan son dönemdeki değişiklikler, ilgili alanda kaynak taraması yapılarak, Kaymakam Aday Adaylarına çalışmalarında yardımcı olmak için sabırla, dikkatle ve sistematik bir titizlikle sunulan önemli güncel bir kaynaktır.
 
Eserimi Türk Milletinin refahı ve mutluluğu uğruna alın teri dökecek Kaymakam Adaylarına ithaf ediyorum.
 
Törehan ÖZDEMİR
Küçükçekmece/İSTANBUL 2023
Ödeme Seçenekleri
Akbank - Axess
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
230.04 TL 460 TL
156.35 TL 469 TL
119.69 TL 479 TL
Ziraat Bankası
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
223.14 TL 446 TL
151.63 TL 455 TL
115.98 TL 464 TL
Garanti Bankası - BonusCard
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
229.48 TL 459 TL
153.9 TL 462 TL
117.93 TL 472 TL
Türkiye İş Bankası - Maximum Kart
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
229.9 TL 460 TL
156.36 TL 469 TL
119.69 TL 479 TL
VakıfBank (Yeni sistem POS)
TAKSİT TUTAR TOPLAM TUTAR
2 3 4
229.9 TL 460 TL
156.58 TL 470 TL
119.69 TL 479 TL
Yorumlar
YORUMLARSize Yorumunuzu Yazın

Bu Ürünü Nasıl Buldunuz ?

YORUMLARA GÖZ ATIN
Yorum bulunmamaktadır
Lütfen resimdeki 3 karakterli yazıyı kutuya sırasıyla yazınız
Güvenlik Resmi
BENZER ÜRÜNLER
HMGS Kampı Özet Konu Anlatım Kitabı Savaş Yayınları 2024
% 30
2.500,00
1.750,00
Çumra Cumhuriyet Lisesinin Çocukları - Nurettin Bilici, Metin Eren, Yusuf Erdem
% 10
200,00
180,00
İdari Yargı Ön Sınavı Soru Bankası Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Savaş Yayınları 2024
% 30
1.350,00
945,00
Prof. Dr. Yadigar İzmirli Armağanı
% 20
1.000,00
800,00
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konu Soru Seti Savaş Yayınları 2024
% 32
1.100,00
750,00
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Soru Bankası Savaş Yayınları 2024
% 30
550,00
385,00
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Konu Anlatım Kitabı Savaş Yayınları 2024
% 30
550,00
385,00
HMGS Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Soru Bankası Savaş Yayınları 2024
% 30
1.500,00
1.050,00
İşçilerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi - Volkan Avcı
% 20
175,00
140,00
Turkish Constitutional Law - Ahmet Nohutçu
% 20
300,00
240,00
Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Takım - Ahmet Nohutçu
% 22
690,00
540,00
Türkiye İçin Yeni Anayasa Vizyonu ve Yol Haritası Cilt 2 - Ahmet Nohutçu
% 20
350,00
280,00
Kısa/Kolay Vergi Hukuku - Nurettin Bilici Ekim 2023
% 5
95,00
90,25
İsviçre Medeni Kanunu'ndaki Son Gelişmeler - Kudret Güven
% 20
795,00
636,00
Mobbingle Mücadelede Bilim - İsmail Hamit Hancı, Elif Gamze Özcan
% 20
160,00
128,00